خانه / رزومه آقای مهدی امینیان

رزومه آقای مهدی امینیان

 • فارغ التحصیل نرم افزار کامپیوتر.
 • دانش آموخته دوره MCSE شرکت مایکرو سافت.
 • دانش آموخته دوره مدیریت و کنترل پروژه.
 • کسب رتبه اول استانی و رتبه نهم کشوری در دوره دوازدهم جشنواره خوارزمی.
 • سابقه کار
 • مدیر فروش شرکت ماکل در ایران – تهران
 • طراحی پایگاه اینترنتی مهندسین مشاور آفرینش.
 • مدیر شبکه کامپیوتری (توسعه و نگهداری) مهندسین مشاور آفرینش.
 • مستندسازی و آرشیو اطلاعات و مدارک علمی پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
 • مدیر شبکه کامپیوتری (راه اندازی، توسعه و نگهداری) مهندسین مشاور تدبیر فرودراه.
 • مدیر شبکه کامپیوتری (توسعه و نگهداری) شرکت نفت و گاز سرو.
 • مدیر شبکه کامپیوتری (بهسازی و توسعه) پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
 • مدیر شبکه کامپیوتری جهاد دانشگاهی واحد تهران(دانشگاه تهران – پردیس هنرهای زیبا).
 • راه اندازه شبکه کامپیوتری یکی از واحدهای شهرداری زنجان .
 • فروش لوازم کامپیوتری و تجهیزات برق صنعتی.