خانه / مشاوران

مشاوران

مهدی امینیان

مهدی امینیان، کارشناس نرم افزار

مهدی بازرگانی

مهدی بازرگانی، دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

سید حجت بزاززاده

سید حجت بزاززاده، کارشناس ارشد مدیریت

امین خواصی

امین خواصی، دکتری برق- مخابرات