خانه / همکاران

همکاران

ami

سعید امینیان، کارشناس ارشد مهندسی معماری

شایان ایوبی

شایان ایوبی، کارشناس ارشد خاک و پی

مریم ایوبی، کارشناس مهندسی معماری

مهران بهاروند

مهران بهاروند، دانشجوی دکتری خاک و پی

ایمان خدادادی

ایمان خدادادی، کارشناس ارشد مهندسی معماری

سعید خلیلیان، کارشناس ارشد مدیریت ساخت

 

احسان خواصی

احسان خواصی، دکتری مکانیک

بهنام رستگار

بهنام رستگار، کارشناس ارشد مهندسی معماری- مدیر سایت

میثم فقیهی

میثم فقیهی، کارشناس مهندسی عمران

 

نسرین قادری

نسرین قادری، دانشجوی کارشناسی روابط عمومی

محبوبه مالکی، کارشناس مهندسی عمران

فرزاد محمدیان

فرزاد محمدیان، کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

 

مهسا مفیدی

مهسا مفیدی، کارشناس ارشد مهندسی معماری

aza

آزاده ندیمی تهرانی، کارشناس ارشد مهندسی معماری

الهام یراقی

الهام یراقی، کارشناس مهندسی معماری

 

مژده یمینی

مژده یمینی، کارشناس مهندسی معماری

رضا یمینی

رضا یمینی

هادی رحمانی

هادی رحمانی، کارشناس مهندسی معماری